THE POSTS MOSTLY BY GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

THE POSTS MOSTLY BY GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

.

.
Boston artist Steve Mills - realistic painting

Friday, April 9, 2010

S.Africa: Are Whites to become the slaves of Blacks?

S.Africa: Are Whites to become the slaves of Blacks?

Τώρα, σαν τα  φάσματα των τεθνεώτων, μισοξυπνουν κάποιοι ολίγοι Λευκοί  και διερωτώνται αν  είναι δούλοι (!) μη γνωρίζοντες ότι είναι ήδη νεκροί και ''ζόμπι''

Date Posted: Monday 05-Apr-2010
[Take a look at this fascinating piece from MySASucks blog. The short answer to this question is: Yes for Mugabe and ZANU PF, and Yes, for the ANC/COSATU/SACP. Oh, and not only must we be their slaves, but they would like everything we own. Of course, if we don't want to be their slaves then they'd prefer to drive us off or kill us. Just ask Julius Malema and Jacob Zuma. Jan]

I raised this very topic of whites becoming slaves in a recent reply and was met by a very sarcastic response from “moderator” who is somehow linked to the Home-Coming (to a nice Home Invasion) Revulsion site. Why they need a moderator when they closed down their forum (all those negative “racists”) beats me, but liberals will always be delusional. 

Anyway, the way this country is going, maybe Roodt is wrong and they wont need, or rather want, any interfering whites around to tell the naughty black boys when its time to pack up their toys. After all, no less a legend in his own monkey mind than senior comrade Mugarbage seems to get along just fine without any whites. Unlike the ANC bigwigs, Bob’s got no stress – he doesn’t give a hoot for elections or employ-MUNT figures and he certainly has no worries about “delivery” – all deliveries come straight to his presidential mansion for re-distribution to Grace, the police farce, the ummy, whilst anything leftover goes to his gang of teenage “struggle veterans”. Nobody else counts – its all so much simpler than having to satisfy the relentlessly greedy demandz of “awa poephol”. 

It might not be as simple as that in Greater Zimbaboonia Apezania where the pie is so much larger and where, unlike in Uncle Bobs happy thiefdom fiefdom, there are so many illegal and stolen weapons in the hands of ruthless gangsters (and I don’t just mean the police). If the SA economy hits the skids Zimbo-style, the supply of AA/BEE jobs will dry up and all these armed gangs could temporarily turn their attention away from their traditional white prey to thoughts of over-throwing the gubbaMUNT. 

How many whities will they need, or rather want, to keep things running more-or-less smoothly? This is the question that will be foremost on the sloped forehead of comrade Jooli-arse Mampara, the soon to be anointed Muntster Minister for Final Solutions.

Comrade Muntster will have 3 options….

1) Kill/expel all the present whites and import Indians, Muslims, Chinese, etc, to do the brain work.

2) Kill/expel all the present whites and import non-SA whites who will be barred from any dabbling in politics

3) Kill/expel 85% of the present 4m whites and keep just 15% (600,000) as slaves, intellectual, sexual, or otherwise.

Note that for the blacks it is NOT an option to have more than a token number of whites after say 2020 (probably earlier), because if there are many of us (even 1-2 million or so) they will always be paranoid that one day we will mount a rebellion against black rule. They probably think we are plotting such things at every braii and every waking hour, because that is what they would be doing if they were in our shoes. They judge us by their own morality, little realizing that most whites just want to be left alone and hopefully not be too victimized. But one day their niggling and prodding will push the bounds of white patience too far. That day cannot be too far away, because the blacks simply don’t have the patience to wait 20/30 years for the white population to die off and/or drift away slowly. And they lust for the white mans blood and the gang rape of our women.

Given the ever-escalating level of anti-white rhetoric and general bullying and extortion they are subjecting us to, they’re probably quite amazed and even disappointed that no serious attempt has yet been made to mount a rebellion. And if it were to happen they would use their existing white slaves/traitors (police, etc) against the rebels. They know and we know that the blacks are cowardly and quite useless for anything except terror tactics. As long as they have some white men to do their dangerous dirty work – the ones you always see on the telly in the frontline at every civil disturbance, doing the tough dangerous work that the blacks wont/cant do – they feel quite secure. 

I am convinced that any armed white rebellion or secession attempt would be challenged not by blacks but by white police placed in the vanguard with strict orders to either disarm or kill their own people. But, just in case they should be tempted to join the rebels, the families of the white police will be rounded up and held hostage “for their own protection”. And the white policemen will be made quite aware of the consequences to their families should they not do their duty to their black slavemasters. The blacks know that the rebels will hesitate to shoot whites and the white police will hesitate to shoot white rebels, so there will be a Mexican standoff which the cowardly blacks will use as an opportunity to surround and creep ever closer, but never closer than the white policemen, each of whom will have a machine-gun trained on his back ready to be shot at the first signs of any defection. The best thing that could happen in such a standoff would be for a trigger-happy black to start shooting the white police before the order was given. 

I certainly wouldn’t want to be in the shoes of a white policeman when the shit hits the fan. Would you?

Dan Roodt wrote the following essay for Amren.com in 2004

The demographic weight of the black majority, the reality of black power, and the persistant racial gap in skills and ability have put the Afrikaner in a strange position of servitude. White South Africans, particularly Afrikaners with their idealistic disposition and lingering patriotic feelings over a South Africa that no longer belongs to them, are in danger of becoming the intellectual slaves of blacks, much like the Greeks of Rome who educated Roman children and managed their masters’ households, estates, and businesses. 

South Africa is creating a new kind of cognitive and racial hierarchy never seen in the world before. Since 1994, at least in government service, there exists a kind of caste system in which the top echelons are filled by blacks who occupy all the prestigious jobs with high salaries and perks. Just below are Indians or left-wing English-speaking whites being rewarded for loyalty to the black cause. Middle and lower management, as well as technical jobs such as accountant or computer expert, are filled by Afrikaners who will never be promoted beyond a certain level because of their ethnic origin. At the most basic clerical level again, huge numbers of blacks are employed for the simple tasks of filing, answering the phone, or handing things over a counter. 

This same pattern is being repeated in the private sector, where hard-core intellectual and technical skills are provided by whites paid low wages. In private business, black managers who are appointed to fill race quotas are typically paid 50 percent more than their white counterparts, as the number who can hold down a job semi-functionally is so small that companies constantly bid up their services, using head-hunters and search agencies. These pampered black “executives” hop from job to job at ever-higher salaries, while whitey makes sure the work gets done. 

Many South African blacks have intuitively understood that whites have handy skills and abilities. A white brain stuffed with mathematics, accounting, and organizational skills, as well as a Teutonic work ethic, can be very useful. Not so long ago, Mathata Tsedu, the black editor of the Sunday Times, South Africa’s largest-circulation weekly, wrote: “It pains me to say this, but my African colleagues who manage large companies or government departments tell me that to get a job done, you usually have to employ a white.” 

Few blacks ever pass science and mathematics at school; according to official statistics, a white high-school student is 100 times more likely to pass mathematics at the higher grade required for university study than his black counterpart. This is despite the extra five percent “adjustment” in grades all blacks receive for studying in a supposedly second language, English. Although they are showered with corporate scholarships and money from foreign agencies and governments, almost no blacks get qualifications in rigorous intellectual fields like engineering, science, accounting and, until recently, medicine. 

When bonds were still traded on a floor in Johannesburg, 80 percent of the traders taking risks on their own account were Afrikaner men. Probably more than half of stockbrokers are still Afrikaners. According to one expert on the South African software industry, as many as 80 percent of the computer programmers are young Afrikaner men. No one else can match them in sticking to tight deadlines, working through nights and weekends if necessary, and finding the most creative solutions to programming problems. Despite affirmative action, high-tech companies still employ them. In these companies, even among military suppliers, Afrikaans is usually the language most likely to be spoken around the water cooler.

In at least one government department it was found that none of the top black managers was fit for the job. In a race-neutral environment they would be fired. However, in South Africa blacks are never fired, even for gross incompetence, especially in a bureaucracy. The solution was to a create a series of new posts reserved for whites, who would report to their black heads. The whites would essentially do the jobs of their black bosses, except they would be at a subordinate level, a kind of intellectual slave. They would stay in the background and not detract from the prestige of their black masters. 

In the same department, the average black academic qualification is a grade ten, two years short of a high school diploma, while the average white has a post-graduate degree. Management tells whites they must get a master’s or doctoral degree if they want to keep their jobs, while they promise blacks a promotion if they manage to get a high school equivalency diploma. 

Throughout the country, highly qualified whites often work for blacks with low qualifications and skills. They have to correct their grammar and spelling, and do simple calculations for them, while paying them obeisance and responding to their every whim. Blacks have conquered, not by the sword nor by the intellect, but by the womb, and constantly refer to themselves as “the majority.” 

In South Africa, property is more and more defined as something a black person owns. A black may own a piece of land or a business outright, whereas a white may own it only in partnership with a black, or subject to conditions such as black empowerment or training for blacks so they can eventually take it over. There are many cases in which white intellectual slaves working for the government or major corporations must train up black replacements, after which they are fired because of their race. 

Increasingly, whites are economic slaves as well. They pay 80 percent of personal taxes, despite earning only 50 percent of total salaries. Afrikaners as a group pay the highest portion of overall tax in South Africa—36 percent—while white English-speakers pay 32 percent. When he was in exile in Britain, Mr. Mbeki is reputed to have said, “We will suck the whites dry,” and that is essentially what is happening. 

South Africa is like a small, first-world economy similar to that of Denmark or Norway, still run by whites, but which must support a welfare state for 40 million blacks and Coloreds. In their treatment of whites, however, blacks suffer from an internal conflict that often produces contradictory behavior. Rationally, they should continue their domination, keeping white taxpayers and intellectual slaves within the system. In practice, blacks often veer toward irrationality by excluding whites purely on racial grounds, just as Robert Mugabe has done in Zimbabwe by driving white farmers off the land, only to trigger an economic and food crisis to be cleaned up by other white people working for the UN and international aid agencies. 

When the remaining white officers in the South African army arrived back from their summer vacation in December last year (2003), they found themselves fired for the following official reason: “whites lack credibility in Africa, and we sometimes have to engage in peace-keeping operations elsewhere on the continent.” Rumor has it that the South African army is already in dire straits, with 60 percent of its black troops suffering from AIDS. Alcoholism and indiscipline are rife. Firing the last remaining white officers will probably lead to the complete collapse of South Africa’s armed forces. 

Exclusion on racial grounds is often absolute. Liberal and left-wing whites, especially communists, have been the staunchest allies of South African blacks. Yet after 1994, even Helena Dolny, the widow of Communist Party leader Joe Slovo, who had dedicated her life to the black cause, was fired and humiliated on racial grounds. 

Many former liberals have simply run away since the advent of black rule, no longer able to stand the crime and the collapse of public institutions. One is the widow of liberal author Alan Paton, who stated upon her departure, “Our president has called those who leave the country cowards. I have to confess that I am now about to join the number of those cowards who are streaming out of the country.” Nadine Gordimer’s daughter finds it safer to live in the south of France than in South Africa. 

Liberal and especially foreign whites, such as tourists, are usually the first victims of crime, as they lack vigilance, and trust black strangers more than they should. Anti-white racism and crime alienate even those whites who would otherwise serve blacks. Of course, when commentators do refer to the vicious outbreak of violence that has characterised the so-called new South Africa under black rule, it has mostly been to blame apartheid for the violence, forgetting that most of the young black perpetrators grew up under black rule.

Posted by Bantu Education as a public service to white people http://www.africancrisis.co.za/Article.php?ID=73596&M=D&

ΣΧΟΛΙΟΝ: Με πρωτοφανή λύσσα και  μανία θέλησε όλη η γη να καταστρέψη το κράτος πρότυπο της Νοτίου Αφρικής. Παρατηρήσατε την βδελυρά ''διγλωσσία'' της Διεθνούς Κοινότητος [και βεβαίως και της  ΕΛΛΑΔΟΣ]: οι Καφρίδες και οι ολλανδοί ΔΕΝ εχουν, λεγουν, καμμία ουσιαστική διαφορά, άνθρωποι είναι,  και διά  τούτο αρκεί η αρχή  της καθολικής  ψηφοφορίας! Ομως στην Κυπρο οι λεγόμενοι Τουρκοκύπριοι και οι λεγόμενοι Ελληνοκύπριοι ΔΕΝ ειναι ανθρωποι, ειναι  αλλα ζωολογικά είδη  και δια τούτο ΔΕΝ ειναι εφορμόσιμος η αρχή  της καθολικής  ψηφοφορίας! Στην Κυπρο απαιτειται η αρχή των Κοινοτήτων! Οι λευκοί με το δημοψήφισμα του 1992 εψήφισαν κάτι που ουδείς  εχέφρων άνθρωπος θα εψήφιζε: Οτι  θα χάσουν την εξουσίαν! Φαντάζεσθε  να υπέγραφε κάτι τέτοι ο Τσώρτσιλ, ο Ρούζβελτ, ο Στάλιν? [ή δια να ελθωμε στα καθ' ημάς, οι ''Μωαμεθανοί'' της Θράκης, ή οι Ουτσεκάδες]? Μονον πεισιθάνατοι θα υπέγραφον την καταδίκην των! Με ανοησία πρρωτοφανή στην Ιστορία ---ΟΥΔΕΜΙΑ ανθρωπίνη ομάς εως τώρα απεφάσισε οτι θα αυτοχειριασθή---ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ! Τώρα κάποιοι ολίγοι εξυπνούν από τον  λήθαργον του Θανάτου και αρχίζουν να ενδιαφέρονται διά το τελετουργικόν  της ταφής των και  κάποιοι αμφιβάλλουν αν έχουν αποβιώσει [γεγονος γνωστόν εκ των ψυχικών φαινομένων οπου πολλοί τεθνεώτες αμφιβάλλουν άν ειναι τω όντι νεκροί]! Τώρα, διατί με πρωτοφανή λύσσα και  μανία θέλησε όλη η γη να καταστρέψη το κράτος πρότυπο της Νοτίου Αφρικής? Διότι ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ πολύ  τους Εξουσιαστάς του  Μεταπολεμικού Κόσμου [δηλαδή τας Τραπέζας Ροτσιλντ] καθώς  ήτο ΕΝ επιτυχημένον  πρότυπον που ητο  θεμελιωδώς αντίθετον με αυτά που επιβάλλουν στην νέα ιδική τους τάξι πραγμάτων!  

No comments:

Post a Comment